การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace

 :  12 มิ.ย. 2567

องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, และธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว. (2559). องค์กรแห่งความสุข. กรุงเทพฯ: บริษัทแอทโฟร์พรินท์ จำกัด.) ซึ่งเป็นการจัดการองค์กรโดยเน้นการจัดการ “คน” เป็นหลัก ใช้ความสุขแปดประการ (แนวคิด Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐานความสุขแปดประการที่สมดุลกับชีวิต
ความสุขแปดประการที่สมดุลกับชีวิตภายในองค์กร ประกอบด้วย
1. Happy Body (สุขภาพดี) ส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน รู้จักออกกำลังกาย งดเหล้าบุหรี่และอบายมุขทั้งปวง ชีวิตมีความสุขพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี
2. Happy Heart (น้ำใจงาม) ส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลกันในองค์กร มีน้ำใจเอื้ออาทร   ต่อกัน รู้จักการให้อภัย ยอมรับผิดและปรับปรุงตัว เพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม
3. Happy Society (สังคมดี) ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวปรองดองกัน ทำงานเป็นระบบทีม (Teamwork) เพื่อให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามมา
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) ส่งเสริมให้รู้จักผ่อนคลายและปล่อยวางต่อสิ่งต่างๆ เพื่อลดความกดดัน หากทำงานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำงาน เช่น การลาพักผ่อน การลุกจากโต๊ะทำงานเพื่อพักสมอง การนั่งใต้ต้นไม้ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลายให้เหมาะสม เพราะความเครียดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
5. Happy Brain (หาความรู้) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมหลักสูตรต่างๆ การพัฒนาด้วยตนเอง หรือการถ่ายทอดความรู้กันภายในองค์กร โดยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้น
6. Happy Soul (ทางสงบ) ส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ทำให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามา ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง
7. Happy Money (ปลอดหนี้) ส่งเสริมด้านการออมและวางแผนการใช้จ่าย มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
8. Happy Family (ครอบครัวดี) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว ครอบครัวดีเป็นพื้นฐานของชีวิตดี เกิดกำลังใจที่ดีในการทำงาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้


 


ภาพกิจกรรม

 :  11 เม.ย. 2567
วันนี้ (11/4/2567) เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ทำการเปิดจุดตั้ง “ด่านชุมชน” บริการประชาชนที่บ้านนาคลอง เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาร่วมตั้งด่านชุมชน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลวัดธาตุ มีความห่วงใยประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้ประชาชนมีสติ เมาห้ามขับ จะได้ไม่เกิดการสูญเสียชีวิต หรือทรัพย์สิน

ภาพกิจกรรม

 :  11 เม.ย. 2567
เมื่อวันที่  10/4/2567  เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดทำโครงการ “
#ส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ” ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ซึ่งได้เชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ  มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเอง ให้มีความสุข ปลอดภัย การลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการรักษาพยาบาล และได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นการขอพร ขอโทษต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลัง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มาร่วมเป็นจำนวนมากแสดงถึงความร่วมมือของประชาชนที่เห็นความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้
 

ภาพกิจกรรม

 :  11 เม.ย. 2567
วันนี้ (9 เมษายน 2567) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้เดินทางไปธนาคารออมสิน จังหวัดหนองคาย เพื่อไปรับงบประมาณสำหรับซ่อมแซมบ้านผู้พิการของตำบลวัดธาตุ ซึ่งเป็น “
#โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้พิการมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม

ภาพกิจกรรม

 :  11 เม.ย. 2567
เมื่อวันที่ (29/3/2567) เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนาย ปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง ได้มา ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรให้มี ศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส 
นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ได้บรรยายหลักการบริหารเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
 ด้านการ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถทำเกษตรกรรมได้ทั้งปี 
ด้านการศึกษาให้เด็กเล็กในชนบทได้มีโอกาส เรียนหนังสือที่มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย เท่าเทียมกับเด็กในเมือง 
ด้านการท่องเที่ยว รักษา วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาบึงหนองคายให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำ และทางบก เช่นการแข่งเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย จัดวิ่งมาราธอน จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
มีส่วนร่วมบูรณาการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาโดยรับเป็นเจ้าภาพสถานที่ในโครงการต่างๆของจังหวัดหนองคาย 
ในการทำกิจกรรมต่างๆ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนาร่วมแก้ปัญหา ทำให้ท้องถิ่นมีความสามัคคี ทำให้ตำบลวัดธาตุเป็น ชุมชนที่เข้มแข็ง

ภาพกิจกรรม

 :  11 เม.ย. 2567
วันนี้ (25/3/2567) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้รับเกียรติร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และได้รับเกียรติจากนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในงานดังกล่าว ซึ่งได้มีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ อสม.ดีเด่น ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมในชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเชื่อโยงและสัมพันธ์กัน

ภาพกิจกรรม

 :  11 เม.ย. 2567
เมื่อวันที่ 22/3/2567 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้ต้อนรับนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอเมืองหนองคาย และนายศรันย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย ได้มาตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลวัดธาตุ พร้อมได้มอบนโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น การมีวินัยในการทำงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือประชาชน การให้ความสำคัญกับผู้ป่วยติดเตียง การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุพร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับนโยบายและคำแนะนำไว้เพื่อนำไปปฏิบัติ พัฒนาคนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

 :  14 มี.ค. 2567
วันนี้ (3/3/2567) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ให้สัมภาษณ์นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลของตำบลวัดธาตุ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงหนองคายของตำบลวัดธาตุ ให้มีคนรู้จักมากขึันเทศบาลตำบลวัดธาตุ กำลังพัฒนาบึงหนองคายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของประชาชนจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง ในเรื่องการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ทางบก เช่น เจ็ตสกี วิ่งมาราธอนรอบบึงหนองคาย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลถึงด้านเศรษฐกิจของชุมชนได้มีการขยายตัว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

 :  20 ก.พ. 2567
เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ และนางรภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการกองศึกษา ได้จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด "วัดธาตุเกมส์" ประจำปี พศ. 2567 ระหว่างวันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชน 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน มี กีฬาเปตอง ตะกร้อ วอลเลย์บอลชาย - หญิง และ ฟุตบอล โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมมีทุกเพศทุกวัย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้โครงการนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เยาวชนและประชาชนตำบลวัดธาตุได้ใช้วเวลาว่างมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น และเทศบาลได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ สถานที่ ที่ได้รับการขอการสนับสนุนแต่ละหมู่บ้าน อย่างเต็มที่

โครงการพัฒนาองค์กร บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย

 :  12 ธ.ค. 2566
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นพระวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาองค์กร บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยมีนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสังกัด ถวายการต้อนรับและเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการประเพณีลอยกระทง บึงหนองคาย

 :  30 พ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง บึงหนองคาย อาศัยอำนาจ ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันสืบสานกันมาแต่โบราณไม่ให้เลือนหายไป เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในโครงการโดยได้จัดกิจกรรม เช่น ส้มตำลีลา ธิดาส้มตำ การละเล่นของโรงเรียนในเขตตำบลวัดธาตุ การลอยกระทงกะลา การแสดงของ อสม.ตำบลวัดธาตุ การประกวดกระทงใหญ่ การแสดงของวัฒนธรรมจังหวัด ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกวดนางนพมาศบึงหนองคาย เป็นต้น เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ทางวิทยุ และรถแห่  ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาขนในและนอกเขตตำบลวัดธาตุเข้ามาท่องเที่ยวเข้าชม เป็นจำนวนมาก รวมที่ชาวลาวได้เข้ามาท่องเที่ยวขมกิจกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง บึงหนองคาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง
 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 :  22 พ.ย. 2566
อาศัยอำนาจ ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (6) การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปลูกข้าว) ได้รับเกียรติจากนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ บึงหนองคาย ซึ่งได้ปลูกข้าวประมาณ 2 ไร่ พร้อมเก็บเกี่ยว จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อการลงแขก นวดข้าว และได้เชิญประชาชนที่เป็นเกษตรกร ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานจ้าง เข้ามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว มีการทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้งานเสร็จเร็วขึ้น เป็นการผสมผสาน เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

มอบบ้านกาชาดสร้างสุข

 :  02 ต.ค. 2566
วันนี้ (29/9/2566) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เตรียมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข จังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา” โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบบ้าน และนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวรายงาน ในตำบลวัดธาตุ นายทองคำ โคตรศรีบัน บ้านทิพย์ธานี หมู่ 14 เป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกได้รับบ้านโครงการดังกล่าว โดยมีตัวแทนคณะเหล่ากาชาด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่ 14 ได้ร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้าน

เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

 :  19 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 18/9/2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้าน คือ ด้านการศึกษา (โรงเรียน) ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน และด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ร่วมทั้งหมด 11 ด้าน ซึ่งมี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมส่งประกวด 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ และเทศบาลตำบลวัดธาตุ สำหรับเทศบาลตำบลวัดธาตุได้ส่งด้านการศึกษา (โรงเรียน) และด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน เข้าประกวดในครั้งนี้
 

ออกตรวจเยี่ยมโครงการบ้านกาชาดปันสุข

 :  12 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 11/9/66   นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ออกตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการบ้านกาชาดปันสุข ซึ่งตำบลวัดธาตุได้รับการสนับสนุนจำนวน 1 หลัง โดยนายทองคำ โคตรศรีบัน บ้านทิพย์ธานี หมู่ 14 เป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้ได้รับบ้านโครงการดังกล่าว ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญช่วยกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจของคนในหมู่บ้าน นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน มีนโยบายในการขับเคลื่อนการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลวัดธาตุได้มีสิทธิและโอกาสในด้านต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2566

 :  22 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมถึงข้อตกลงในการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรภายในตำบลวัดธาตุ และส่งเสริมการเกษตรกรให้ตระหนักถึงการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเรียนรู้ใช้ระบบสูบน้ำดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ และได้ส่งมอบระบบสูบน้ำดังกล่าวในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ให้กับชุมชนเกษตรกรแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรภายในตำบลวัดธาตุ

โครงการอบรมแผนป้องกันภัยและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2566

 :  29 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดอบรมให้กับครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ทั้ง 3 แห่ง ดังนี้้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองคาย มาอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 

ต้อนรับคณะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

 :  18 ก.ค. 2566
นนี้ (18/7/2566) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยคณะ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งได้เข้ามาติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบึงหนงอคาย เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะกรรมการดังกล่าว ได้เสนอแนะและให้ข้อคิดสำหรับโครงการนี้ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง อย่างยั่งยืน

ต้อนรับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10

 :  18 ก.ค. 2566
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดธาตุ ได้ให้การต้อนรับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่านนายอำเภอในเขตพื้นที่หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุได้นำเสนอเรื่องการบริหารจัดการน้ำบึงหนองคาย เพื่อทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และในอนาคตข้างหน้าบึงหนองคายจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อน เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ท่านได้ให้ขอเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับผลประโยชน์และเป็นความต้องการอย่างแท้จริง
 

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 70 รายการ
{tag_right}

ขึ้นบนสุด