ภาพกิจกรรม

 :  20 ก.พ. 2567
เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ และนางรภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการกองศึกษา ได้จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด "วัดธาตุเกมส์" ประจำปี พศ. 2567 ระหว่างวันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชน 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน มี กีฬาเปตอง ตะกร้อ วอลเลย์บอลชาย - หญิง และ ฟุตบอล โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมมีทุกเพศทุกวัย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้โครงการนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เยาวชนและประชาชนตำบลวัดธาตุได้ใช้วเวลาว่างมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น และเทศบาลได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ สถานที่ ที่ได้รับการขอการสนับสนุนแต่ละหมู่บ้าน อย่างเต็มที่

โครงการพัฒนาองค์กร บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย

 :  12 ธ.ค. 2566
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น.
__
.#พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นพระวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาองค์กร บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลวัดธาตุ
__.#โดยมี #นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสังกัด ถวายการต้อนรับและเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
__.#ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการประเพณีลอยกระทง บึงหนองคาย

 :  30 พ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง บึงหนองคาย อาศัยอำนาจ ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันสืบสานกันมาแต่โบราณไม่ให้เลือนหายไป เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในโครงการโดยได้จัดกิจกรรม เช่น ส้มตำลีลา ธิดาส้มตำ การละเล่นของโรงเรียนในเขตตำบลวัดธาตุ การลอยกระทงกะลา การแสดงของ อสม.ตำบลวัดธาตุ การประกวดกระทงใหญ่ การแสดงของวัฒนธรรมจังหวัด ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกวดนางนพมาศบึงหนองคาย เป็นต้น เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ทางวิทยุ และรถแห่  ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาขนในและนอกเขตตำบลวัดธาตุเข้ามาท่องเที่ยวเข้าชม เป็นจำนวนมาก รวมที่ชาวลาวได้เข้ามาท่องเที่ยวขมกิจกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง บึงหนองคาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง
 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 :  22 พ.ย. 2566
อาศัยอำนาจ ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (6) การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปลูกข้าว) ได้รับเกียรติจากนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ บึงหนองคาย ซึ่งได้ปลูกข้าวประมาณ 2 ไร่ พร้อมเก็บเกี่ยว จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อการลงแขก นวดข้าว และได้เชิญประชาชนที่เป็นเกษตรกร ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานจ้าง เข้ามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว มีการทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้งานเสร็จเร็วขึ้น เป็นการผสมผสาน เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

มอบบ้านกาชาดสร้างสุข

 :  02 ต.ค. 2566
วันนี้ (29/9/2566) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เตรียมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข จังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา” โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบบ้าน และนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวรายงาน ในตำบลวัดธาตุ นายทองคำ โคตรศรีบัน บ้านทิพย์ธานี หมู่ 14 เป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกได้รับบ้านโครงการดังกล่าว โดยมีตัวแทนคณะเหล่ากาชาด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่ 14 ได้ร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้าน

เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

 :  19 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 18/9/2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้าน คือ ด้านการศึกษา (โรงเรียน) ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน และด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ร่วมทั้งหมด 11 ด้าน ซึ่งมี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมส่งประกวด 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ และเทศบาลตำบลวัดธาตุ สำหรับเทศบาลตำบลวัดธาตุได้ส่งด้านการศึกษา (โรงเรียน) และด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน เข้าประกวดในครั้งนี้
 

ออกตรวจเยี่ยมโครงการบ้านกาชาดปันสุข

 :  12 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 11/9/66   นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ออกตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการบ้านกาชาดปันสุข ซึ่งตำบลวัดธาตุได้รับการสนับสนุนจำนวน 1 หลัง โดยนายทองคำ โคตรศรีบัน บ้านทิพย์ธานี หมู่ 14 เป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้ได้รับบ้านโครงการดังกล่าว ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญช่วยกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจของคนในหมู่บ้าน นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน มีนโยบายในการขับเคลื่อนการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลวัดธาตุได้มีสิทธิและโอกาสในด้านต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2566

 :  22 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมถึงข้อตกลงในการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรภายในตำบลวัดธาตุ และส่งเสริมการเกษตรกรให้ตระหนักถึงการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเรียนรู้ใช้ระบบสูบน้ำดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ และได้ส่งมอบระบบสูบน้ำดังกล่าวในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ให้กับชุมชนเกษตรกรแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรภายในตำบลวัดธาตุ

โครงการอบรมแผนป้องกันภัยและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2566

 :  29 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดอบรมให้กับครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ทั้ง 3 แห่ง ดังนี้้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองคาย มาอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 

ต้อนรับคณะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

 :  18 ก.ค. 2566
นนี้ (18/7/2566) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยคณะ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งได้เข้ามาติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบึงหนงอคาย เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะกรรมการดังกล่าว ได้เสนอแนะและให้ข้อคิดสำหรับโครงการนี้ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง อย่างยั่งยืน

ต้อนรับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10

 :  18 ก.ค. 2566
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดธาตุ ได้ให้การต้อนรับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่านนายอำเภอในเขตพื้นที่หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุได้นำเสนอเรื่องการบริหารจัดการน้ำบึงหนองคาย เพื่อทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และในอนาคตข้างหน้าบึงหนองคายจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อน เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ท่านได้ให้ขอเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับผลประโยชน์และเป็นความต้องการอย่างแท้จริง
 

ต้อนรับคณะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 :  22 มิ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนตำบลวัดธาตุ ได้ให้การต้อนรับคณะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาเยี่ยมชมเทศบาลตำบลวัดธาตุ เพื่อศึกษาเชิงปฏิบัติการโครงการอารยะเกษตร
สืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง สู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้มีกิจกรรม
1. ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่บึงหนองคาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย
2. เรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก ซึ่งได้รับความอนุเคระห์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย และ
3. ดำนาปลูกข้าว
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการป้องกันเฝ้าระวัง และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง

 :  18 มิ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง โดยมีนายก้าน ตันนารัตน์ กำนันตำบลวัดธาตุเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ปกครองนักเรียน เด็กเยาวชน คณะทำงาน ศพค. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชน จำนวน 102 คน เป็นโครงการทีี่มีภาครัฐ และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาในครอบครัว ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท เทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดโครงการร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลวัด ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เข้าใจเรื่องการป้องกันและลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว ทุกคนสามารถปรับตัวไม่ทำลายความสัมพันธ์ความเป็นครอบครัว และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของสังคม ในการจัดทำโครงการดังกล่าวได้ทำแบบประเมินโครงการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีที่อยากให้เทศบาลตำบลวัดธาตุดำเนินโครงการดังกล่าวทุกปี เพราะเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวในระดับเบื้องต้น เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐที่คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บึงหนองคาย

 :  06 มิ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ร่วมกับ อ.จอส. พระราชทานอำเภอเมืองหนายคาย จัดทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บึงหนองคาย" โดยมีกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกส่วน บุคลากรเทศบาลตำบลวัดธาตุประมาณ 90 คน ผู้นำชุมชนตำบลวัดธาตุ และประชาชนจิตอาสาตำบลวัดธาตุและใกล้เคียง สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 500 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือพร้อมเพียงกันเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จและทุกคนมีความยินดีปราบปลื้ม มีความสาม้คคีรวมพลังชุมชนระหว่างประชาชนและส่วนราชการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกหน้าอยู่ เทศบาลตำบลวัดธาตุได้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลที่เกิดขึ้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ ร่วมทำงานในส่วนราชการ ได้แสดงความโปร่งใสของการทำงานของรัฐทุกขั้นตอน และเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ประเพณีบุญบั้งไฟ

 :  20 พ.ค. 2566
เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดงานประเพณีแห่บุญบั้งไฟ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 เพื่อสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สม้ยโบราณที่ทำกันมาในเดือน 6 เข้าช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา โดยมีประชาชนตำบลวัดธาตุได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แบ่งทั้งหมด 5 โซน คือ บ้านโพนงาม บ้านเดื่อ บ้านวังยางเหนือ บ้านเมืองบาง และบ้านภู่ วันที่ 20 จัดขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ และมีการประกวดลวดลายบั้งไฟ และประกวดขบวนแห่ที่สวยงาม วันที่ 21-22 จุดบั้งไฟสูง ตามความเชื่อบูชาพญาแทน เพื่อขอฝนจะได้ถูกต้องตามฤดูกาล เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ให้ความสำคัญของการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติการมาแต่โบราณ จึงได้บรรจุโครงการจัดงานประเพณีแห่บุญบั้งไฟไว้ ทุกปี

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 58 รายการ
  • 1(current)
  • 2
{tag_right}

ขึ้นบนสุด