นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ รษก.แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายเชี่ยวชาญ อุทาโย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาววัชราภรณ์ พรมโคตร
คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ตันนารัตน
คนงานทั่วไป