ประเภท ลวดลายบั้งไฟ
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านเมืองบาง
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านโพนงาม
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 บ้านวังยางเหนือ
  รางวัลชมเชย  บ้านภู่ และบ้านเดื่อ

ประเภท ขบวนแห่บั้งไฟ
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านโพนงาม
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านเมืองบาง
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 บ้านภู่
  รางวัลชมเชย  บ้านวังยางเหนือ และบ้านเดื่อ