นางรภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุภาวดี เหมพลเทพ
นักวิชาการศึกษา

นางภาวินี ไกรยราช
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบัวบาง

นางดวงใจ มงคลสวัสดิ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม

นางสาววิภวานี พิมวัตร
คนงานทั่วไป