นางปิลันธนา ปัติโชติชัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวคนึงนิตย์ โพธิ์เวียงคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสาวิตรี เคนาภูมิ
คนงานทั่วไป