นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ
0811174347

นายบุญเกิด ตันนารัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ
0933958811

นายวิเชียร พันศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ
0894229870

นางวันชัย ผาทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0876363955

นายวิเชียร โพธิ์ราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ
0900266246

นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0817990022

นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0817990022